นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  ทั้งนี้งานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง การชนใน 2 มิติร่วมกับการจัดการเรียนการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์  โดยนางสาวศรัญญา  เพียงคาม และนางสาวกิตติยา  วารุรัตน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลระดับดี    และงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาชุดการทดลอง เรื่องโมเมนตัมและการชนในหนึ่งมิติกับการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ โดย นางสาวดาริกา ชาสงวน และนางสาวกชทัศ  สืบชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลระดับชมเชย โดยงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องมีอาจารย์ตระกูล  รัมมะฉัตร เป็นที่ปรึกษา    

นักศึกขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐชยา เเซ่โก นางสาวนภสร ใจมั่น และนายสิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ โดยนวัตกรรมของผลงานคือการใช้สารให้สีจากธรรมชาติ เน้นใช้พืชสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สีจากธรรมชาติมีความคงตัวสูง และพัฒนาเป็นแป้งอัดแข็ง “Curcuma fixer foundation press powder” ภายใต้การดูแลของอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรืองและอาจารย์ ดร วิทวัส รัตนถาวร

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ สินวรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ สินวรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลผู้นำด้านการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Leadership Awards) ในปี ค.ศ. 2020 ในด้าน Best Professor In Occupational Health Studies จัดโดย สมาพันธ์แห่งเอเชียร่วมกับ CMO Asia เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563ณ โรงแรม plaza athenee กรุงเทพมหานคร        

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ นายชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จากผลงานแคลมป์มิเตอร์สติ๊ก และนายชนะ วรรณพุก ได้รับรางวัลจากกิจกรรม การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ประจำปี 2562  ในงาน 2nd ASEIS 2019 and 4th PRN-CON เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Translate »