กิจกรรม Education ICT Forum 2020

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2020 (ครั้งที่ 5) ภายใต้แนวคิดหลัก  “Reconceptualizing Higher Education To Cope With the Disruptive Economy” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Translate »