การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Online ผ่านระบบ ZOOM

Translate »