ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน เลขที่อนุสิทธิบัตร 17249

Translate »