คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารพบหลักสูตร ทั้งนี้ได้ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร รับฟังข้องคิดเห็นของบุคลากรและมอบนโยบาย

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบหลักสูตร ศษ.บ.ฟิสิกส์/ศษ.บ.คณิตศาสตร์/ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ/วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารพบหลักสูตรศึกษาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงานรับฟังข้องคิดเห็นและมอบนโยบาย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องสอนออนไลน์ SDU Online 03 (Microsoft Teams)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเลขาคณะ/หลักสูตร/ศูนย์ ในรูปแบบออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการประชุมเลขาคณะ/หลักสูตร/ศูนย์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม microsoft team โดยมีผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี เป็นประธานในการประชุม ติดตามและมอบแนวทางการทำงานในรูปแบบ Work from Home ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ในรูปแบบออนไลน์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการประชุมคณะกรรมการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ในรูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่  6 เมษายน 2563  เวลา  10.00 น. ถึง 12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม  โดยคณบดีได้มอบหมายให้ประธานหลักสูตรดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบและติดตามการจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานเสนอมายังคณบดี ในวันที่ 13 เมษายน 2563      

Translate »