กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams ซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานและเป็นกันเอง

กิจกรรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” ในช่วงเช้า ผศ.ดร.วิชชา  ฉิมพลี คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้คำแนะนำการขอรับทุนการศึกษา งานด้านกิจการนักศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี ให้คำแนะนำด้านงานวิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ การทดสอบภาษอังกฤษ การเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในการเรียน และรับชมวีดีทัศแนะนำสถานทีในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรีและละครสั้นจากรุ่นพี่ ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ช่วงบ่ายนักศึกษาพบประธานหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 302  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ห้อง 402 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ห้อง 403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »