คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มามอบนโยบายในครั้งนี้ โดยมีสาระ ว่า คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นควรนำองค์ความรู้ที่มีไปบูรณาการร่วมกับคณะอื่น เช่น คณะครุศาสตร์ เพื่อให้เกิดเป็นรายวิชาใหม่ และเล็งเห็นว่า ครูด้านวิทยาศาสตร์ยังขาดแคลน หากเราสามารถบูรณาการทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน คณาจารย์คณะวิทย์ฯ จะเกิดความเก่ง สามารถไปสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเห็นศักยภาพคณาจารย์ ดึงดูดให้มาเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมย้ำเรื่องการเขียนผลงานวิจัย คณาจารย์ต้องเขียนผลงานวิจัยที่สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาผู้เรียน และสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป ณ ห้องHall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

Translate »