กิจกรรม คณิตศาสตร์พาเพลิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม After School ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้จัดกิจกรรม คณิตศาสตร์พาเพลิน ให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษา โดยมี ผศ. ฐิติพร   ลินิฐฎา และ อ.ชนิสรา   เรืองนุ่น ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

Translate »