หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิประภา ทาโปปิน และคุณวิลาสลักษม์ วงศ์เยาว์ฟ้า รเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่อง โปรแกรม ArcGIS ในยุค Digital Transformation ในหัวข้อเรื่อง App for the field (2) ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้อง 11306 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่1/2563

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่1/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 10 หลักสูตร หลักสูตรจัดการเรียนการสอน เป็น 2 รูปแบบ คือ – Onsite (ห้องเรียนที่ได้รับจัดสรรในระบบ) – Online (ผ่านระบบ MS Teams, Zoom, WBSC-LMS) น้องนักศึกษาสามารถเข้าดูตารางเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรได้ตามลิงค์ http://gg.gg/lf2xo นะคะ

Translate »