โครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการห้องประชุมออนไลน์ ด้วย MS Teams และ Zoom”

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดการห้องประชุมออนไลน์ ด้วย MS Teams และ Zoom” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

กรอกข้อมูลทำงานพิเศษระหว่างเรียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ของครอบครัวลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการหาทางช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน เพื่อจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการที่มีศักยภาพ โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน ตามภูมิลำเนาหรือลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจ ตามวันและเวลาที่นักศึกษาที่นักศึกษาสะดวก นักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://forms.office.com/r/bf0DBS5aDL

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดในการสร้างนวัตกรรมทางด้าน AI จากแพลตฟอร์ม CiRA CORE ในงาน Thailand Hackathon Camp TAHC ครั้งที่ 1

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดในการสร้างนวัตกรรมทางด้าน AI จากแพลตฟอร์ม CiRA CORE ในงาน Thailand Hackathon Camp TAHC ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ True Digital Park โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด โดยมีโจทย์ในการสร้างนวัตกรรม คือ “ทำอย่างไรให้ทางม้าลายปลอดภัยด้วย CiRA CORE” มีทีมนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 14 โรงเรียน และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนกมลาไสย และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

พิธีเปิดกิจกรรม Thailand Hackathon camp TAHC ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาฐ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ และอาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Thailand Hackathon camp TAHC ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ True Digital Park ในฐานะเป็นสถาบันที่นำเอาแพลตฟอร์ม CiRA CORE ไปประยุกต์ใช้จริงกับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเกษตร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมี นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ depa รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. และ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงาน HACKaTHAILAND ณ HACKaTHAILAND Venue

ม.สวนดุสิต รับโล่รางวัลระดับทอง ในงานมอบรางวัลโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ และนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย (หลักสูตรใหม่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่รางวัล ระดับทอง จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563  จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 52 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับทอง 12 แห่ง ระดับเงิน 16 แห่ง และระดับทองแดง จำนวน 24 แห่ง ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ได้รับโล่รางวัลระดับทอง เป็นปีที่ 2 จากการดำเนินการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 ซึ่งใช้โครงการ Green & Clean University 2019 (พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)  เครดิต: By สรรค์วเรศ

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำ Presentation ด้วย Canva”

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การทำ Presentation ด้วย Canva” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart”

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.ผ่านระบบ Microsoft Teams ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart”

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัลผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable & PivotChart” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.อรศิริ ศิลาสัย และ ผศ.วัจนา ขาวฟ้า วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

การอบรมปฏิบัติการ หัวข้อ “Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup”

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น. ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 – 18:00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

Translate »