โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype)

นักศึกษาหลักสูตรเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (MFU Cosmetic Contest: Concept to prototype) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทธิ์พันธ์ รุ่งเรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด

Translate »