โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering (ครั้งที่ 1) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering ให้กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย MOU ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี กล่าวเปิดงาน ทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์ อ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ดร.วันดี สิริธนา ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ และ ดร.วีรชน ภูหินกอง ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ (1) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การกำกับดูแลนักเรียน ของอาจารย์อนุสรา สุขสุคนธ์ และอาจารย์วชิราภรณ์ สันตวงษ์

จัดโดยฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต #ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ #ฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #สวนดุสิต #MOU

Translate »