โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตนักศึกษาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตนักศึกษาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันตนเองในยุค COVID-19
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.45 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ทาง Zoom Meeting
วิทยากร ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด และอาจารย์สุวิทย์ นำภาว์

Translate »