หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และ บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และบริษัท สยามเนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และให้ความร่วมมือด้านงานวิชาการหรือ
งานบริการแก่สังคมในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ และให้การสนับสนุนงานวิจัยร่วมกัน โดยพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณลักษณ์สุภา ประภาวัต ประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ดร.ธนธรรศ สนธีระ รองประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย และ ดร.สุพัฒน์ เลาระวัตร รองประธานสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิทวัส รัตนถาวร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  นายเจษฎา หล่อวัชระภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด และ นายกันต์ธีภพ กุนะดอย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สยาม เนเชอรัลโปรดักซ์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

Translate »