รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ หริตกุล ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้ารับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเข้าร่วมนำเสนอ Best Practice ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคกลาง ปี 2566 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Translate »