ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก

🎉 ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก”

📌 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่

🌟 ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

🌟 ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด

🌟 อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์

🌟 อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ

หัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

💡บรรยายตระหนักรู้ความปลอดภัยเด็กกับการปฐมพยาบาล

💡อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเด็กมีไข้สูง มีโอกาสเสี่ยงเกิดการชัก เกร็ง

💡อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุ บาดแผลเปิด บาดแผลปิด ในเด็ก

💡อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีมีสิ่งอุดกั้นระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารในเด็ก

👉🏻 หน่วยงานรับผิดชอบ: ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพถ่ายโดย : คุณกษมา ซำอ๊วง

#sdu#science#มสด#สวนดุสิต#คณะวิทย์สวนดุสิต#ศูนย์การศึกษานครนายก#โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ#อนุบาล#ครู#ผู้ดูแลเด็ก#ปฐมพยาบาล#พยาบาล#อาหารติดคอ#ทำแผล#CPR

Translate »