กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science in Action for Chemical Engineering
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การกำกับนักเรียนของอาจารย์อนุสรา สุขสุคนธ์ อาจารย์จุฑารัตน์ เกาะหวาย อาจารย์ชลิตา บุญรักษา และอาจารย์มยุรินทร์ บุตรเพ็ชร โดยทีมวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิต อังธารารักษ์ อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ดร.วันดี สิริธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ และ ดร.วีรชน ภูหินกอง

จัดโดยฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต #ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ #ฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #สวนดุสิต #MOU

Translate »