พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณกฤตษกร จำปาทอง ตัวแทนจากบริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์ ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งกรอบแนวทางของความร่วมมือเพื่อให้เกิดหลักสูตรสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณกฤตษกร จำปาทอง ตัวแทนจากบริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์ ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย “ร่วมกันถ่ายรูปเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ซึ่งกรอบแนวทางของความร่วมมือเพื่อให้เกิดหลักสูตรสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

หารือกรอบแนวทางของความร่วมมือเพื่อให้เกิดหลักสูตรสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Translate »