ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2564”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วยทุน 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
3. ทุนเรียนดี
4. ทุนจิตอาสา/ทำคุณประโยชน์/สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในการมุ่งมั่นศึกษา และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

Translate »