ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565

ปฎิทินกิจกรรมวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2565

📌ระบบบริหารการศึกษา https://academic.dusit.ac.th

📌เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://regis.dusit.ac.th/main

📌ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ https://regis.dusit.ac.th/main/?page_id=1784

Translate »