งานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว ก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ครูกัลยา “วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล” โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมบูธผลงานหน่วยงานในกำกับ

Translate »