งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 (SDNC 2024)

📣📣📣 งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6
(The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024) 📣📣📣
“นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” (BCG Innovation for Education)
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

🔸เปิดรับบทความ (15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2567)
🔸แจ้งผลการพิจารณา (ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567)
🔸วันจัดประชุมวิชาการ (14 มิถุนายน 2567)

📌 หัวข้อ/กลุ่มสาขาบทความ
1.สาขาคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
2.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4.สาขาศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🌍 ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://sdnc.dusit.ac.th

science #sdu #suandusit #คณะวิทยาศาสตร์ #สวนดุสิต #มหาวิทยาลัย #มสด #งานประชุมวิชาการ #บทความ #บทความวิจัย #บทความวิชาการ #ผลงานวิชาการ #คอมพิวเตอร์ #นวัตกรรม #เทคโนโลยีดิจิทัล #เทคโนโลยีชีวภาพ #เทคโนโลยีอุตสาหกรรม #วิทยาศาสตร์สุขภาพ #สิ่งแวดล้อม #ศึกษาศาสตร์ #งานวิจัย #มนุษย์ศาสตร์ #สังคมศาสตร์ #sdnc #bcg #innovation #education #bioeconomy #greeneconomy #circulareconomy

Translate »