ความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์โนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมหารือ เพื่อทำความร่วมมือในด้านปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์โนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้อำนวยการใหญ่และ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สำนักงานส่ง เสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและคณะ ให้การต้อนรับและพูดคุยการขับเคลื่อนดำเนินงาน โครงการในความร่วมมือถัดไป

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้อำนวยการใหญ่

Translate »