คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และมอบนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม และ ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม จากนั้น ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา” ด้วยการต่อจิ๊กซอว์

จากนั้น ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ได้แก่ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบีบีจีไอ จำกัด มหาชน (กลุ่มบริษัทในเครือบริษัทบางจาก คอปอเรชัน จำกัด มหาชน) นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (Founder and CEO of KEMREX Co., Ltd.) และ ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จากนั้นมอบโล่ที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ได้แก่ รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ผศ.ดร.อารยา อึงไพบูลย์กิจ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ธีระ สาธุพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ นายกฤษฏา สุธิตานนท์ Area Sales Manager (Central Territory) บริษัท กิบไทย นางสาวขวัญจันทร์ ทามาศ Assistant sales manager บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จำกัด (อ.จิมมี่) นางสาวจำรัส กัณหา ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  คุณดลยา เมืองวงษ์ ตัวแทนการขายเขตภาคเหนือและเขตดุสิต บริษัท ไซน์เอ็น อินทิเกรชั่น จำกัด นายพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวอรุชา สาดศรี Technical Marketing Manager บริษัท โคแอกซ์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร ได้แก่ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบีบีจีไอ จำกัด มหาชน (กลุ่มบริษัทในเครือบริษัทบางจาก คอปอเรชัน จำกัด มหาชน) นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (Founder and CEO of KEMREX Co., Ltd.) และ ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ในภาคบ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดให้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ณ อาคาร 32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ใน 5 กลุ่มสาขาได้แก่

กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านคณะครุศาสตร์ จัดให้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา และการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ

จากนั้นเป็นการประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6

Translate »