คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-244-5555 และ https://tcas.dusit.ac.th

สาขา

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทล.บ.)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วท.บ.)
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ.)
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย (วท.บ.)

TCAS67 #2567 #dusit #suandusit #sdu #มสด #สวนดุสิต #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต #คณะวิทย์ #คณะวิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Translate »