คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY SCHEDULE 2023 “ HERO FOR ZERO ”

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม GREEN YOUTH ACTIVITY SCHEDULE 2023 “ HERO FOR ZERO ” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Gold Orchid และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรม workshop การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ เพื่อออกแบบและสร้าง content เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมประกวดชิงรางวัล ซึ่งผลการประกวด ตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน  “เผา=ฝุ่น” คือ ทีมสีน้ำเงิน นางสาวฐนิชา เสนานุวงศ์ และนางสาวศศิธร ธรรมีภักดิ์ และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์  ชื่อผลงาน “ทิ้งถูกเเยกได้ใช้ซ้ำ” คือ ทีมสีม่วง นางสาวมนัญชยา พวงลำเจียก โดยสื่อที่ชนะการประกวดดังกล่าวจะได้ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM ONE 103.5 ต่อไป

Translate »