คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานและร่วมประชุมหาแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งบุคลากรที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา รศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

Translate »