คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนแบบ Steam Education ห้องบันทึกวิดีโอ และห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียนแบบ Steam Education ห้องบันทึกวิดีโอ ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งประชุมเพื่อหาแนวทางจัดทำ MOU ร่วมกัน และนำไปสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับและประชุมร่วมกัน ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

#ศึกษาดูงาน #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต #โรงเรียนเศรษฐเสถียร

Translate »