มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสำอาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) หอมขจรฟาร์ม อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการการผลิตเครื่องสำอาง GMP และอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป ซึ่งมีทีมงานจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การแนะนำสถานที่และให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://suphanburicampus.dusit.ac.th

Translate »