คณะกรรมการบริหารคณะและหัวหน้าฝ่ายดำเนินงานได้ร่วมกันจัดทำ SWOT และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะกรรมการบริหารคณะและหัวหน้าฝ่ายดำเนินงานได้ร่วมกันจัดทำ SWOT และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 อาคารสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Translate »