ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดทองพันชั่งและใบบัวบก เลขที่อนุสิทธิบัตร 16990

Translate »