ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ผลงาน “เครื่องตัดสับฟางข้าว แบบติดรถเกี่ยวนวดข้าว”

Translate »