กิจกรรมกิจกรรมไหว้ครู น้อมระลึก พระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมระลึก พระคุณครู อาจารย์ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครูการประกวดพาน และการมอบเข็มอะตอมเพื่อเชื่อมความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูและศิษย์
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่

 1. คุณอรปรียา ไชยณรงค์ : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. คุณอรนิชา อำไพวรรณ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 2. คุณอภิรัตน์ จิรังคพาณิชย์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. คุณธนิก เทพกิจ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. คุณตะวัน จงทัน : หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 5. คุณออมสิน วรรณศุข : หลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
 6. คุณไญยเซน ชนาชน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  และ 8. คุณรัตนาพร ศรีมาตย์ : สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุนประกอบด้วย ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน16 ทุน ทุนเรียนดี จำนวน 13 ทุน และทุนจิตอาสา ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ทุน
  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอขอบคุณ
ภาพถ่ายโดย อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร
ข่าวโดย นางสาวรัตนาพร ศรีมาตย์

Translate »