กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ (ระยะที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการฯ ตามโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ บ้านดอนทะเล ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างรายได้ตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดเชิงธุรกิจ และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งเป็นการสร้างแนวทางความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการอีกด้วย

โดยมี ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ หัวหน้าโครงการ สรุปความเป็นมาโครงการฯ และเปิดกิจกรรมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ “One bead One Night miracle aqua gel” โดย อ.สุรภา โหมดสุวรรณ และผศ.ดร.นาฎลดา อ่อนวิมล
  2. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องบารุงผิว โนนิ โดย อ.สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ และ ผศ.จุไร อภัยจิรรัตน์
  3. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้า โนนิ โดย ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์และผศ.ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
  4. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ EM Ball โนนิ และเตาเผาประสิทธิภาพสูง โดย ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์, อ.ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น
  5. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การออกแบบบัญชีสาหรับการบริหารจัดการธุรกิจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปอย่างง่าย โดย ผศ.ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ และผศ.ดร.ธนพรรษ พฤกษะวัน
  6. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้โปรแกรมการตลาดออนไลน์โดยใช้ Platform E-Commerce ของ Shopee โดย ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และอ.ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
Translate »