กำหนดการกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 MC and Stars Contest Science & Technology 2022 วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกีรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รายละเอียดดังข้อมูลที่แนบ)

ข่าวโดย รัตนาพร ศรีมาตย์

Translate »