การอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าประกวด “เคมีย่อส่วน” (Small-Scale Chemistry Laboratory)

ฝ่ายอบรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพื่อเข้าประกวด “เคมีย่อส่วน” (Small-Scale Chemistry Laboratory) วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยากรหลักประกอบด้วย
1. ดร.วันดี สิริธนา
2. ผศ.ดุสิต อังธารารักษ์
3. ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่

อบรมในหัวข้อ
1. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง โครมาโตรกราฟี
2. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง ฝนกรด
3. สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทดลอง เรื่อง pH อินดิเคเตอร์

Translate »