การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สารบัญและอ้างอิง เลขหน้า เป๊ะ ง่าย ๆ ด้วย MS Word”

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล

ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สารบัญและอ้างอิง เลขหน้า เป๊ะ ง่าย ๆ ด้วย MS Word” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ชูติวรรณ บุญอาชาทอง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

Translate »