การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup”

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.  ผ่านระบบ Microsoft Teams

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา และ คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้จัดโครงการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ดิจิทัล ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ ” Tips และ Techniques การใช้งาน Microsoft Excel การคำนวณ การสร้างกราฟ และ VLookup ” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams ทั้งนี้เพื่อเป็นการ Upskill ให้กับ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป

Translate »