การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคํานวณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคํานวณ (Online Workshop: Simple Game Development for the 21st Century World) วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยทีมวิทยากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม

#coding #codemonkey #gamedevelopment #workshop #สพฐ #สพป #สช #สพม #ครู #ครูผู้ช่วย #ครูคอมพิวเตอร์ #ครูคอม #ครูไอที #วิทยาการคำนวณ #upskill #reskill

Translate »