การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์

Translate »