การอบรมปัญญาประดิษฐ์โดยใช้แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปัญญาประดิษฐ์โดยใช้แพลตฟอร์ม CiRA CORE ให้กับ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 ท่าน ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม
2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และต่อยอดการนำปัญญาประดิษฐ์
ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป

#sdu #dusit #science #scitech #setsatian #สวนดุสิต #คณะวิทยาศาสตร์สวนดุสิต #เศรษฐสเถียร

Translate »