การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2565

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1/2565 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »