การบรรยาย หัวข้อ Cyber Security ในยุคที่ข้อมูลคือสินทรัพย์ กับความต้องการในตลาดแรงงาน

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการบรรยาย หัวข้อ Cyber Security ในยุคที่ข้อมูลคือสินทรัพย์ กับความต้องการในตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน โดยก่อนเริ่มการบรรยายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาหลักสูตร และการใช้ทรัพยากรร่วมกันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จากนั้นเป็นการบรรยาย หัวข้อ Cyber Security ในยุคที่ข้อมูลคือสินทรัพย์ กับความต้องการในตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรีอมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ครู นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

ภาพและข่าว โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »