กรอกข้อมูลทำงานพิเศษระหว่างเรียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ของครอบครัวลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการหาทางช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน เพื่อจับคู่นักศึกษากับสถานประกอบการที่มีศักยภาพ โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำงานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างเรียน ตามภูมิลำเนาหรือลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจ ตามวันและเวลาที่นักศึกษาที่นักศึกษาสะดวก นักศึกษาที่มีความประสงค์ทำงานพิเศษหารายได้ระหว่างเรียน สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://forms.office.com/r/bf0DBS5aDL