เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4 (16)/2564 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 2564

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin