เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ๒๕๖๓ ที่ได้มีการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้มีการนัดหมายมาชุมนุมบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนต่อสถานการณ์ดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเชิงธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น…

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio) วันนี้ถึง 22 มกราคม 54 คุณสมบัติผู้สมัคร รอบที่ 1 1.ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม…

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยในงานนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้ และสาธิตความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio : 5 – 22 มกราคม 2564 สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th รอบ 2 Quota :…

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา, ผศ.ดร.ณัฏฐา ผิวมา และผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวีระชัย ใจกว้าง ตำแหน่ง User Experience Designer : Manager (ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน) บริษัท…

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2020 (ครั้งที่ 5) ภายใต้แนวคิดหลัก  “Reconceptualizing Higher Education To Cope With the Disruptive Economy” เมื่อวันที่…

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กองอาคารและสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองนโยบายและแผน โครงการอาหารกลางวัน 1 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิตโพลสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานอาคารบริการวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปางรวม…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญ คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” โดย ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 Online ผ่านระบบ Zoom และ Onsite ณ ห้องHall 4 อาคารเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต