“มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างชื่อเสียงระดับโลก” จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเครื่องสำอางที่ใช้นวัตกรรมการสกัดแบบ Ultrasonic มาสกัดกล้วยไม้ไทยเป็น “ออร์คิด เอสเซน บูสเตอร์…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีความประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ…

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการดำเนินการจัดทำมาตรฐานตามแนวทางวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน (ASEAN COSMETIC GMP) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม Suan Dusit Showcase พบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดการสอนแบบ Active Learning การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต