คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับคณะครูโรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะฯโดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8 (The 8th  Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC 2020) และ The 1st Asia Joint Conference on Computing : AJCC 2020…

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน สำหรับการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing:…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐชยา เเซ่โก นางสาวนภสร ใจมั่น และนายสิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Hall 102…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการประกวด: รูปแบบภาคบรรยาย (ปากเปล่า) จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 1. การทดลอง Arduino เพื่อหาค่าความเร่งโน้มถ่วง เรื่องการตกแบบเสรี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นางสาวพรรณธิฌา วิเชียร และนายจักรี สลับศรี 2. การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ สินวรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลผู้นำด้านการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Leadership Awards) ในปี ค.ศ. 2020 ในด้าน Best Professor In Occupational Health Studies จัดโดย สมาพันธ์แห่งเอเชียร่วมกับ CMO…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สานสัมพันธ์พี่น้องชาวอะตอม ครั้งที่ 5” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีม่วง สีเหลืองและสีเขียว…

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดงานทำบุญปีใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2563 Farm Fresh Fun New Year Party 2020 “ปีใหม่สดใส ศูนย์วิทยาศาสตร์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันสักการะศาลพระพรหม วิทยภูมิ ศาลตา – ยาย…

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง USC D ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562