เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นห้องปฏิบัติการรูปแบบ pilot plant สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการบริการวิชาการและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชุน โดยคณาจารย์ภายในหลักสูตร ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐาน GMP

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *