เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC 2021 รางวัลระดับ Very Good 1 กลุ่ม  และรางวัลระดับ Good 4 กลุ่ม

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย    ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ระหว่างวันที่ 25 – 26  กุมภาพันธ์ 2564 โดยการนำเสนอผลงานด้วยคลิปวิดีโอ และถามตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

โดยผลรางวัลที่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020 ทั้งหมด 8 กลุ่ม เป็นบทความทั้งหมด 8 กลุ่ม ซึ่งได้รับรางวัล 5 กลุ่ม

— รางวัลระดับ Very Good 1 กลุ่ม —

ชื่อบทความ : แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

ผลงานของ : นายอนุพงศ์ เวียงนาค และธีรวัฒน์ ยมลำภู

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.จุฑาวุฒิ จันทรมาลี  และผศ.นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ

 

 

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *