เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีความประสงค์เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *